Inleiding

Sultan Travel is aangesloten bij het Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties. Derhalve zijn de VVKR-Consumentenvoorwaarden van toepassing (tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven). Zie voor deze voorwaarden vvkr.nl Vooruitlopend op een eventuele boeking informeren wij u onderstaand over enkele algemene voorwaarden. Bovendien gelden, vanwege onze specialistische werkwijze, een aantal specifieke voorwaarden. Maakt u ons uw eventuele persoonlijke omstandigheden bekend die uw vakantieplezier zouden kunnen verhogen. Zo geeft u ons de mogelijkheid het advies nog persoonlijker te maken.De volgende algemene zaken- en reisvoorwaarden zijn de inhoud van de overeenkomst tussen de klant en Sultan Travel (hierna touroperator-reisorganisatie)) en vormen een aanvulling op de wettelijke bepalingen.

1 Totstandkoming van het reiscontract

Met de boeking (reisregistratie) biedt de klant het sluiten van een bindend reiscontract aan. Alle overeenkomsten komen tot stand indien schriftelijk, telefonisch of online de voor de overeenkomst noodzakelijke gegevens doorgegeven zijn. Minderjarigen kunnen alleen met schriftelijke toestemming van een meerderjarige een overeenkomst tot stand brengen.
1.2. De boeking kan online worden gemaakt. Boekingen dienen te worden gemaakt met behulp van het boekingssysteem van de touroperator.
1.3. De klant kan online producten selecteren uit het assortiment van de reisorganisator en de eigen gegevens invullen en deze via de knop "Boeken" bevestigen. Voordat de bestelling wordt geplaatst, kan de klant de gegevens op elk moment wijzigen en inzien. Alvorens een bindende bestelling te plaatsen, kan de klant naar de pagina waarop zijn gegevens zijn vastgelegd door op de "terug-knop" in de browser te drukken. Invoerfouten kunnen hier worden gecorrigeerd. De aanvraag kan echter alleen worden ingediend en verzonden als de klant heeft geklikt op "Ik heb de algemene reisvoorwaarden gelezen en accepteer ze".
Bij elektronische boekingen bevestigt de reisorganisator de ontvangst van de boeking onmiddellijk elektronisch. Deze ontvangstbevestiging is nog geen boekingsbevestiging en rechtvaardigt geen enkele aanspraak op het sluiten van het reiscontract.
1.4. Het contract komt tot stand wanneer de klant de boekingsbevestiging van de reisorganisator ontvangt. Alle overeenkomsten worden door Sultan Travel schriftelijk bevestigd. Bij of direct na het sluiten van de overeenkomst stuurt de reisorganisator de klant een schriftelijke reisbevestiging. De reisorganisator is hiertoe niet verplicht indien de klant de boeking minder dan 7 werkdagen voor aanvang van de reis maakt.
Onjuistheden dienen binnen 5 werkdagen na ontvangst te worden doorgegeven. Hierna worden wijzigingskosten doorberekend worden. Kosten voortvloeiend uit later geconstateerde fouten komen voor rekening van de klant.
1.5. De contractuele prestatieverplichting van de touroperator wordt bepaald door de reisadvertentie in verband met de boekingsbevestiging en alle aanvullende informatie die door de touroperator wordt verstrekt voor de betreffende reis.
Op de bevestiging wordt de betalingsregeling vermeld.
Direct na ontvangst van de bevestiging/nota dient een aanbetaling te worden overgemaakt. Deze bedraagt tenminste 20% van het notabedrag vermeerderd met de boekingskosten, bijdrage aan het Calamiteitenfonds en het Stichting Garantiefonds Reisgelden plus een eventuele annuleringverzekeringspremie. Zes weken voor vertrek dient de totale reissom in het bezit te zijn van Sultan Travel via online overschrijving (ideal) of creditcard
Indien de reis binnen zes weken voor vertrek wordt geboekt, dient het gehele notabedrag direct te worden voldaan.
Betaling van aanbiedingen geschiedt in overleg met Sultan Travel.
Bij niet tijdige betaling kan de overeenkomst door Sultan Travel met onmiddellijke ingang worden opgezegd, in welk geval de bepalingen van artikel 5 van toepassing zijn en de reeds betaalde gelden met de annuleringskosten zullen worden verrekend.
1.6. Reisagenten (bijv. Reisbureaus) en dienstverleners (bijv. Hotels, transportbedrijven) zijn door de reisorganisator niet gemachtigd om overeenkomsten te sluiten, informatie te verstrekken of garanties te geven die de overeengekomen inhoud van het reiscontract wijzigen, verder gaan dan de contractueel beloofde diensten door de reisorganisator of hen tegenspreekt staan ​​voor de reisadvertentie.
1.7. Lokale en hotelbrochures alsmede internetadvertenties die niet door de reisorganisator worden gepubliceerd, binden de prestatieverplichting van de reisorganisator niet, tenzij deze onderwerp zijn van de reisadvertentie of de inhoud van de prestatieverplichting van de reisorganisator. een uitdrukkelijke overeenkomst met de klant.
1.8 De reisorganisator slaat de contracttekst op en stuurt de bestelgegevens schriftelijk naar de klant. De algemene voorwaarden van de reisorganisator van de klant zijn ook te allen tijde in te zien op
http://www.sultantravel.nl/algemenevoorwaarden

2 Annulering door de reiziger

Indien de deelnemer de reis annuleert, zijn de volgende bedragen verschuldigd:
Bij annulering tot de 42e dag (exclusief) vóór de dag van vertrek: de aanbetaling
Bij annulering vanaf de 42e dag (inclusief) tot de 28e dag (exclusief) vóór de dag van vertrek: 35% van de reissom
Bij annulering vanaf de 28e dag (inclusief) tot de 21e dag (exclusief) vóór de dag van vertrek: 40% van de reissom
Bij annulering vanaf de 21e dag (inclusief) tot de 14e dag (exclusief) van vertrek: 50% van de reissom
Bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) tot de 5e dag (exclusief) vóór de dag van vertrek: 75% van de reissom
Bij annulering vanaf de 5e dag (inclusief) tot de dag van vertrek (exclusief): 90% van de reissom
Bij annulering op de dag van vertrek of later: de volle reissom


2.2 Wijziging of annulering door de reisorganisator
De reisorganisator kan de overeenkomst alleen wijzigen dan wel opzeggen in geval van gewichtige omstandigheden.
Onder gewichtige omstandigheden wordt verstaan omstandigheden van zodanige aard dat verdere gebondenheid van de reisorganisator aan de reisovereenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
De reisorganisator zal de reiziger binnen 2 werkdagen, met opgaaf van redenen, van de annulering of wijziging op de hoogte stellen.
In geval van wijziging door de reisorganisatie heeft de reiziger het recht binnen een week na ontvangst van bovengenoemd bericht de reis kosteloos te annuleren.
De reisorganisator zal tevens trachten de reiziger een reis aan te bieden die gelijkwaardig is qua situering, klasse en faciliteiten.

2.3 Aansprakelijkheid van de reisorganisator
Indien het aanbod van de reisorganisator toch niet aan de verwachtingen voldoet, handelt de reisorganisatie volgens de VVKR-voorwaarden. Onder verwachtingen wordt hierbij verstaan de verwachtingen die de deelnemer redelijkerwijs kon hebben volgens afgesloten overeenkomst, rekening houdend met de Mediterrane gebruiken.

Uitgesloten van deze verantwoordelijkheid is schade ten gevolge van: a) natuurrampen, oorlogshandelingen, terrorisme en politieke onlusten; b) de reis naar Marokko en terug, het vervoer naar de accommodatie en terug en c) schade bij evenementen die door derden worden uitgevoerd zoals excursies en animatie programma’s.

De reisorganisator is niet verantwoordelijk voor de in het eerste lid genoemde schade voor zover deze niet te wijten is aan zijn schuld krachtens de Nederlandse wet en volgens de in Nederland geldende opvattingen.

De aansprakelijkheid voor schade waarvoor de gebruikelijke reis- en annuleringsverzekering dekking pleegt te geven, is uitgesloten.
Hoewel Sultan Travel probeert aan deze wensen te voldoen, kan een voorkeur nooit gegarandeerd worden, tenzij anders overeengekomen.


2.4 Verplichtingen en aansprakelijkheid van de deelnemer
Schade door de deelnemer geleden wegens het niet tijdig aanwezig zijn op opstapplaatsen, het niet in het bezit zijn van de nodige reisdocumenten e.d. is voor zijn/haar rekening.
De deelnemer dient zich uit eigen beweging te vergewissen van de juiste vertrektijden en de nodige formaliteiten te verrichten zoals het herbevestigen van de terugvlucht bij de plaatselijke vertegenwoordiger van Sultan Travel, uiterlijk 48 uur voor vertrek.
Iedere reiziger dient in bezit te zijn van een geldig paspoort.

3.1 Klachten

Onverhoopte klachten en tekortkomingen dienen direct schriftelijk ter plaatse aan een vertegenwoordiger van Sultan Travel te worden gemeld, om de reisorganisator in de gelegenheid te stellen deze ter plaatse te verhelpen.
Sultan Travel dient een redelijke termijn te worden gegund om te trachten de tekortkomingen te verhelpen.
Klachten die niet ter plekke schriftelijk bij de vertegenwoordiger van Sultan Travel zijn gemeld, kunnen achteraf nooit leiden tot een schadevergoeding.

3.2 Algemeen voorbehoud

Kennelijke fouten in de brochure, op de website, in advertenties of in een briefwisseling binden de reisorganisator niet.
Prijswijzigingen zijn eveneens voorbehouden. De reisorganisator is niet aansprakelijk te stellen als door wijzigingen van buitenaf bepaalde informatie op onze website niet meer juist blijkt te zijn. De programma's van de excursies kunnen enigszins worden gewijzigd.
Op reserveringen is de wettelijke reisbureauregeling van toepassing. Indien gedurende het seizoen 2021 de BTW voorschriften betreffende de reisbranche mochten worden gewijzigd, zullen de reissommen dienovereenkomstig automatisch stijgen of dalen.
De reissommen zijn inclusief luchthavenbelasting en brandstoftoeslag.
Wij behouden ons het recht voor eventuele onvoorziene verhogingen van taxen en/of (milieu)-heffingen door te berekenen. Voor zover deze kosten bekend waren bij het vaststellen van de reissommen voor het seizoen 2021, zijn deze reeds opgenomen.

4. Vliegreis voorwaarden

1. De vermelde vertrektijden van de vluchten zijn indicatief en binden de reisorganisatie niet. Vliegmaatschappijen hebben het recht tot 24 uur voor vertrek wijzigingen door te voeren.
2. Vliegtickets van Airarabia / Transavia zijn inclusief 10 kg handbagage (1 stuk met een maximale afmeting van l 55xb 40xh 25cm) plus 23 kg ruimbagage. Hiervoor zijn vooraf extra pakketten aangevraagd
Indien het toegestane gewicht overschreden wordt, kan de luchtvaartmaatschappij u tijdens de incheck verplichten hiervoor (bij) te betalen.
Per 2006 gelden er strikte regels voor het meenemen van vloeistoffen in uw handbagage. Wij verwijzen hiervoor naar onze Reisbevestiging die u tezamen met de vouchers circa 2 weken voor vertrek ontvangt.
Op vluchten hebben baby’s tot 2 jaar geen recht op een eigen zitplaats.
Indien een baby tijdens de reis de leeftijd van 2 jaar bereikt, dient voor de terugreis een ticket gereserveerd te worden.


Transavia biedt op alle vluchten à la carte service aan. U kunt tegen betaling aan boord keuze maken uit een ruim assortiment snacks en (fris)dranken. Bij airarabia is een sandwich (halal) en drankje inclusief.
Het is mogelijk dat op de heen- en/of terugreis een tussenlanding gemaakt wordt. De indeling van de vluchtroutes wordt gemaakt door de vliegmaatschappijen en valt buiten de verantwoordelijkheid van Sultan Travel.
Reizigers dienen uiterlijk 24 uur voor het aangegeven tijdstip van vertrek van de terugreis te controleren of dit tijdstip eventueel is gewijzigd. Dit betekent voor de reizigers, dat zij de terugvlucht dienen te herbevestigen bij de reisleiding of het agentschap ter plaatse. Bij het niet naleven van deze bepaling zijn de hieruit voortvloeiende kosten voor rekening van de reiziger.
Per 28/06/2004 is het Verdrag van Montreal van toepassing op alle vliegreizen. Een samenvatting van die hierin uiteengezette aansprakelijkheidsregels conform de EU-wetgeving kunt u desgewenst opvragen.

5.1 Autoverhuur voorwaarden

Een dag autohuur is 24 uur.
De prijzen zijn inclusief CWD-verzekering m.u.v. schade aan de banden/wielen, ruiten en onderkant van de auto (ter plaatse te verzekeren), onbeperkt aantal kilometers, belasting (VAT), Theft Protection (TPC), Third party insurance en Fire protection. Er is een eigen risico bij schade dat per verhuurder anders is. Zie hiervoor de voorwaarden van de verhuurder van de betreffende bestemming. Dit is ter plaatse afkoopbaar. Het kan zijn dat er ter plaatse een heffing is voor besturing door meerdere chauffeurs.
De autoverhuurder heeft te allen tijde het recht betalingszekerheid en/of autorisatie op een creditcard te verlangen.
Voorkeuren voor een bepaald type auto kunnen niet gegarandeerd worden.
Minimum leeftijd bestuurder is 21 jaar (bij cat. A, B en C), anders 23 jaar en minstens 1 jaar in bezit van rijbewijs.
Voor chauffeurs van 75 jaar en ouder geldt een extra verzekeringsplicht van eenmalig € 18,-.
Ontstane schade aan de auto/derden n.a.v. het niet naleven van verkeersregels en bekeuringen zijn voor rekening van de huurder. De kosten moeten direct worden voldaan.
Afhaal- en leveringsvoorwaarden bij de accommodatie en de luchthaven zijn afhankelijk per bestemming.
Bij combinaties van diverse aflever-/ophaallocaties geldt een afstandsafhankelijke toeslag voor zogenaamde drop off.
Schade voortkomend uit onverantwoordelijk gedrag is niet verzekerd en voor rekening van de huurder.
Verzekering keert niet uit bij schade opgelopen door het blijven steken of vast komen te staan in smalle straten.
Verzekering keert niet uit bij schade ten gevolge van rijden of keren op het strand en/of onverharde wegen.(tenzij een terreinwagen word gehuurd)
Schade aan interieur, brandschade of onverwijderbare vlekken zijn niet verzekerd.
Schade of gebreken moeten per direct gemeld worden bij de autoverhuurder. De auto dient in goede staat teruggebracht te worden.
Het verlies van de contactsleutel brengt kosten met zich mee die voor rekening van de huurder zijn.

6.1 Algemene informatie

De boekingskosten bedragen € 30 per boeking. U ontvangt per omgaande de bevestiging/nota van ons. De aanbetaling dient na ontvangst hiervan per omgaande aan ons te worden overgemaakt.

Indien er volgens de beschrijving slaapplaats is voor een eventuele extra persoon op een sofa of slaapbank in de woonkamer, gaat dit ten koste van de leefruimte. Sofabedden zijn van een andere kwaliteit dan reguliere bedden.

Kiest u voor een vakantie in het voor- of naseizoen dan heeft dit vele voordelen. De prijzen liggen lager en bovendien is het meestal rustiger. Wel moet u rekening houden met het feit, dat in het voor- en naseizoen sommige restaurants, winkels en uitgaansmogelijkheden gesloten kunnen zijn.

Een deel van onze accommodaties ligt iets buiten de drukkere centra of op bestemmingen waar het toerisme nog in opkomst is. Eventuele bouwactiviteiten proberen wij ver van uw vakantiekamer te houden. Wij vragen uw begrip voor het feit dat snel opkomende initiatieven ter plaatse voor het bouwen van bijvoorbeeld restaurants, bars of nieuwe accommodaties niet altijd door ons te voorzien zijn en wij daar geen invloed op kunnen uitoefenen.

Indien u tijdens uw verblijf de reis wilt verkorten of verlengen, dienen alle kosten hiervoor ter plaatse te worden betaald. Bij een vliegreis dient u er rekening mee te houden dat voor een gewijzigde terugvlucht opnieuw betaald moet worden.

De foto’s op onze website, zijn een indicatie van de situatie die u ter plaatse mag verwachten. We proberen een zo duidelijk mogelijk beeld te geven, echter kunnen er verschillen zijn.
U kunt uw kamer bij aankomst vanaf 14.00 uur betrekken en dient deze te verlaten voor 12.00 uur op de dag van vertrek. In afwijking op deze regel, zullen wij alles in het werk stellen om deze tijden zoveel mogelijk op uw vluchttijden af te stemmen.

Het kan in zuidelijke landen voorkomen dat storingen optreden in water- en/of elektriciteitsvoorzieningen. Dit is vrijwel nooit van lange duur en men zal er alles aan doen, het euvel zo snel mogelijk te verhelpen. Voor deze overmacht situaties is noch de beheerder, noch Sultan Travel aansprakelijk

Heb je vragen?

We beantwoorden ze graag

BEL 010 - 842 04 63

ma t/m vr 9.00 - 17.00, za 10:00 - 13:00